top of page
Hero 980x400px.png
NoCa-wordmark-white.png

Vi ligger i framkant när det gäller rättsutvecklingen på VA-området
och hjälper dig att hitta rätt.

Om oss

Om oss

Nordenswan Carlsson AB är en juristfirma med specialistkompetens inom VA-juridik.

Vi är tre mycket erfarna jurister med sammanlagt 30 års erfarenhet av VA-juridik. Vi har en bakgrund som jurist och chefsjurist på Svenskt Vatten, vilket gett en gedigen kunskap om branschen och regleringen av vattenfrågor. Vi har även erfarenhet av arbete på advokatbyrå, Statens va-nämnd, kommun och kommunalt va-bolag.

 

Vi har stor kunskap inom såväl svensk rätt som EU-rätt. Vi har stor förståelse för många av de problem och utmaningar som kommuner brottas med, samt lösningar och möjliga vägar framåt. Vår styrka ligger i kunskapen om VA-frågornas roll i samhällsutvecklingen som behöver samspela med miljörätt, fastighetsrätt och politik. 

 

Vi har ett stort nätverk och flera samarbetspartners inom andra expertområden. 

 

Vi strävar efter att vara tillgängliga för våra klienter och leverera tjänster med hög kvalitet. Ett personligt bemötande och våra klienters trygghet är särskilt viktigt för oss.

Kontakta oss om du har frågor!

Våra tjänster

Vi vill underlätta ert arbete och dela med oss av vår kunskap. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar som orsakas av bland annat ökade miljökrav, ett stort investeringsbehov för VA-anläggningar, befolkningsökning och klimatförändringar. För att klara av dessa utmaningar krävs en förståelse för helheten och hur olika intressen kan samspela. Vi hjälper dig vare sig det gäller diskussioner internt, kommunikation med fastighetsägare eller företag eller när du behöver gå till domstol.

 • Lagen om allmänna vattentjänster
  Vi är experter på lagen om allmänna vattentjänster. Vi kan hjälpa till med frågor om bland annat VA-taxa ABVA VA-avtal verksamhetsområde anslutningsfrågor
 • Miljörätt
  Vi kan hjälpa dig med miljörättsliga frågeställningar såsom ​ Dagvatten Miljökvalitetsnormer Tillståndsfrågor Vattenskyddsområden Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vattenverksamhet
 • Plan- och bygglagen
  Vi är experter på planprocessen och de hänsyn som måste tas till vattenfrågorna i stadsutvecklingen. ​ Dagvatten och klimatanpassning i översikts- och detaljplaner Översvämningsrisker och miljökvalitetsnormer
 • Säkerhetslagstiftning
  Kraven ökar i snabb takt på säkerhet och sekretess i VA-sektorn. Vi kan hjälpa dig med frågor om bland annat ​ Offentlighets- och sekretesslagen Säkerhetsskyddslagen NIS Aktuell och kommande EU-lagstiftning

Vi brinner för ett hållbart samhälle och vill arbeta för en utveckling som leder till bra förutsättningar för människor att leva långsiktigt i harmoni med miljön.

Watercolor-green-2.png

Rättsområden

Lagstiftningen som reglerar byggnation av VA-anläggningar och ansvaret för dem är snårig och det är VA-huvudmannen i varje kommun som har ansvaret. Idag saknas en central vägledande myndighet som stöd för kommunerna i arbetet. Vi hjälper dig att hitta rätt och göra rätt.

 • Lagen om allmänna vattentjänster
  Vi är experter på lagen om allmänna vattentjänster. Vi kan hjälpa till med frågor om bland annat VA-taxa ABVA VA-avtal verksamhetsområde anslutningsfrågor
 • Miljörätt
  Vi kan hjälpa dig med miljörättsliga frågeställningar såsom ​ Dagvatten Miljökvalitetsnormer Tillståndsfrågor Vattenskyddsområden Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vattenverksamhet
 • Plan- och bygglagen
  Vi är experter på planprocessen och de hänsyn som måste tas till vattenfrågorna i stadsutvecklingen. ​ Dagvatten och klimatanpassning i översikts- och detaljplaner Översvämningsrisker och miljökvalitetsnormer
 • Säkerhetslagstiftning
  Kraven ökar i snabb takt på säkerhet och sekretess i VA-sektorn. Vi kan hjälpa dig med frågor om bland annat ​ Offentlighets- och sekretesslagen Säkerhetsskyddslagen NIS Aktuell och kommande EU-lagstiftning

Medarbetare

Aktuellt

Vi strävar efter att vara tillgängliga för våra klienter och leverera tjänster med hög kvalitet.
Ett personligt bemötande och våra klienters trygghet är särskilt viktigt för oss.

Contact
bottom of page