top of page

Nordenswan Carlssons hantering av personuppgifter

Nordenswan Carlsson AB är personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna hålla kontakt med våra nätverk och för att kunna bedriva vår verksamhet.  I behandlingen av dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig gällande lagstiftning och denna policy. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@nocalaw.se.

Nordenswan Carlsson AB strävar efter att hålla en hög nivå av säkerhet när vi behandlar dina personuppgifter. Vi jobbar för att säkerställa att informationen är korrekt och transparent för dig och bedömer löpande vilka risker som finns för obehörig åtkomst, förändring eller radering av uppgifter. Beroende på vår relation behandlar vi dina uppgifter på olika sätt vilket du kan läsa mer om nedan.

  • Kontaktnät och marknadsföring

Vi behandlar uppgifter för vår kommunikation med våra kontaktnät och marknadsföring mot relevanta eller befintliga kunder och även hantering av leverantörer. Vi vill hålla information om dig uppdaterad och aktuell. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter i förhållande till leverantörer och i samband med representation.

Vi samlar in uppgifterna och sammanställer dem, bl.a. baserat på vilken typ av juridik vi bedömer att du är intresserad av och vilka utbildningar och seminarier du deltagit i hos oss. I samband med utskick och inbjudningar kan vi komma att använder oss av externa leverantörer för teknisk funktionalitet för för de angivna ändamålen, såsom vid utskick av e-postmeddelanden.

Vi hanterar främst dina kontaktuppgifter, din roll i din organisation och information om vilken typ av juridik vi tror är mest intressant för dig.

Den rättsliga grund som vi lutar oss mot i vår behandling av personuppgifter är den om berättigat intresse.  I personuppgiftsbehandlingen tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål att utföra behandlingen. Vi gör en avvägning mellan dessa intressen och tar hänsyn till positiva och negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat. Vi har också en rättslig skyldighet att agera enligt bokföringslagen och följa krav om fakturering och redovisning.

Uppgifterna vi samlar in om dig är primärt insamlade från dig. Vi delar endast med oss av uppgifterna till de leverantörer som behövs för utförande av de personuppgiftsbehandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis för att kunna arbeta med betallösningar, marknadsföring, sociala medier och IT-tjänster.

Vi lagrar bara dina uppgifter så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn till vad som anges ovan om laglig grund och för vilka ändamål vi samlar uppgifterna. Vi bedömer den tiden till 2 år från det att vi sist hörde från dig.

  • För dig som har sökt eller söker arbete hos oss

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna bedöma, jämföra och matcha mot de behov vi har och för att kunna återkoppla till dig om det uppstår ett nytt behov inom tiden för lagringen. Vi sammanställer den information du skickat och jämför med andra kandidater och med våra behov. Vi stämmer av informationen muntligt med de referenser du angivit samt kompletterar informationen med sådana uppgifter vi får från dessa referenser. Primärt behandlar vi sådan information som du skickat till oss i din ansökan, dvs. ditt CV och ditt personliga brev.

Den rättsliga grund som vi lutar oss mot i vår behandling av personuppgifter är den om berättigat intresse. 
I personuppgiftsbehandlingen tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål att utföra behandlingen. Vi gör en avvägning mellan dessa intressen och tar hänsyn till positiva och negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat. Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med ansökan kan vi att komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i ansökan. Vi delar inte med oss av din ansökan om vi inte särskilt frågat dig om lov.

Vi lagrar bara dina uppgifter så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn till vad som anges ovan om laglig grund och för vilka ändamål vi samlar uppgifterna. Vi bedömer den tiden till 1 år från det att vi fått din ansökan om du inte begär något annat. Om du blir anställd kommer uppgifterna i din ansökan att lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår policy för behandling av anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter tillhandahålls enbart våra anställda.  

 

  • För dig som är eller håller på att bli vår kund

Vi behandlar uppgifter för att och administrera det uppdrag vi fått, för att tillvarata dina intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Vi samlar in uppgifter och stämmer av mot våra register, sparar i våra system för ärende- och fakturahantering. Vi sammanställer även uppgifterna i våra system för kundhantering och kundvård.

Uppgifterna vi behandlar om dig är de som du lämnat och som är av relevans för ditt ärende och din roll i den verksamhet du representerar. I förekommande fall behöver vi ditt personnummer för att kunna identifiera dig.

Den rättsliga grund som vi lutar oss mot i vår behandling av personuppgifter är den om berättigat intresse.
I personuppgiftsbehandlingen tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål att utföra behandlingen. Vi gör en avvägning mellan dessa intressen och tar hänsyn till positiva och negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat. Vi har också en rättslig skyldighet att agera enligt bokföringslagen och följa krav om fakturering och redovisning.

 

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade direkt från dig. I samband med antagande av ny kund kan vi behöva samla in uppgifter från publika register såsom www.allabolag.se, UC AB och motsvarande för att komplettera och bekräfta uppgifterna vi fått från dig om den verksamhet du representerar samt om dig som person och andra representanter för verksamheten.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi lagrar bara dina uppgifter så länge som vi bedömer att det är berättigat med hänsyn till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, under en tid om tio år från dagen för då ärendet har slutförts eller den längre tid som påkallas av ärendets natur, exempelvis vid fortsatt rådgivning för samma kund varvid det ofta ligger i kundens intresse att även äldre ärenden sparas.

 

  • Personuppgifter om motparter

Inom ramen för utförandet av våra uppdrag behandlar vi uppgifter om motparter, representanter för motparter och andra aktörer relevanta för uppdraget och tillvaratagandet av vår kunds intressen. Även denna behandling sker i enlighet med gällande regler om dataskydd.

 

  • Övrigt

Du har rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet, integritetsskyddsmyndigheten, om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

bottom of page