top of page

Vilka krav finns på kommuner rörande nödvatten?


Idag har kommuners avsaknad av nödvattenplaner uppmärksammats på flera håll i media. I branschorganisationen Svenskt Vattens undersökning med 177 svarande saknade 25 kommuner helt nödvattenplan. Detta väcker frågan vad det egentligen finns för krav på kommuners dricksvattenförsörjning i nödsituationer, kris och krig.Tillgång till dricksvatten av bra kvalitet är en förutsättning för människors hälsa, sjukvård, livsmedelsproduktion och andra samhällsviktiga verksamheter. Kommuners ansvar för dricksvattenförsörjning gäller såväl i fred som i krigs- och kristider. Målet med planer för nödvattenförsörjning är att kommunen ska kunna hantera en vattenbrist eller störning i produktion eller distribution på ett effektivt sätt. Det kan gälla både att hantera nödsituationer som större läckor men också om vattenförsörjningen avsiktligt har saboteras.


Vilka juridiska krav finns det på kommunerna?


Det finns ingen uttalad lagreglering som särskilt nämner att kommuner ska ta fram nödvattenplaner. Däremot ska kommunerna enligt lag upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och ta fram en plan för att hantera extraordinära händelser. I den planen bör nödvattenförsörjning ingå. Ingenting hindrar att en nödvattenplan tas fram vid sidan av risk- och sårbarhetsanalysen.


Det ska här tilläggas att kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser enbart utgör en del av flera i det säkerhetsarbete och de krav som finns inom arbete med produktion och distribution av dricksvatten. De senare åren har säkerhetslagstiftningen skärpts och flera föreskrifter rörande hantering av känslig information i samhällsviktig verksamhet har tillkommit.


Myndigheters publikationer om nödvattenplanering


Flera myndigheter har uppmärksammat och understrukit betydelsen av att kommunerna planerar för att dricksvattenförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt såväl i fredstid som i kris- och krigstid. På MSB:s hemsida kan man ladda ner Handbok om kommunal krisberedskap gällande dricksvatten Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, dricksvatten (msb.se) och livsmedelsverket har gett ut en guide för planering av nödvattenförsörjning guide_for_planering_av_nodvatten.pdf (livsmedelsverket.se). Dessa texter ger en bra vägledning och start för arbetet.


Följande steg är viktiga och bör behandlas vid arbete med nödvattenplaner (se livsmedelsverkets guide)


• Kartlägg verksamheter och funktioner som är sårbara vid dricksvattenstörningar.

• Skapa beslutsunderlag för prioriteringar.

• Beräkna nödvattenbehovet inom kommunens geografiska område.

• Bygg upp bra samverkan mellan offentliga och privata aktörer kring nödvattenförsörjning.

• Sammanställ underlag som ligger till grund för nödvattenplanen.


Har du frågor om arbetet med nödvattenplanering eller om kraven på säkerhet som rör dricksvattenförsörjning och vilken aktör som ska göra vad? Tveka inte att kontakta oss!

Commentaires


bottom of page