top of page

Skadestånd i samband med mätarbyteDetta avgörande (M 10441–19) är inte helt nytt (från den 25 januari 2021), men kan vara av intresse eftersom många kommuner som byter vattenmätare har frågeställningar kring vilket ansvar de har i samband med byten och vem som ska ansvara för mätarkonsol.


I målet hade Dina Försäkringar regressvis krävt skadestånd av Skövde kommun på grund av en vattenläcka orsakad av brister i samband med ett mätarbyte. Dina Försäkringar gjorde gällande att kommunen, i egenskap av huvudman för den allmänna va-anläggningen, åsidosatt en skyldighet enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) genom att installera vattenmätaren utan att se till att det fanns en mätarkonsol i anslutning till mätaren. Enligt Dina Försäkringar skulle kommunen antingen ha påtalat behovet av en konsol för fastighetsägaren före installationen eller ha installerat en konsol. Skövde kommun bestred att kommunen åsidosatt skyldighet enligt LAV och gjorde även gällande att kommunens agerande inte orsakat skadan. Enligt kommunen uppkom skadan på grund av att ett väggfäste, som hade kunnat hålla ihop kopplingen, satt löst.


Mark- och miljööverdomstolens bedömning.

Huvudmannen för en allmän va-anläggning ska, om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mätning, ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen (se 19 § andra stycket LAV). I Allmänna bestämmelser för brukande av Skövde kommuns allmänna va-anläggning (ABVA) anges att huvudmannen har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Vattenläckan orsakades av att glidkopplingen gick isär, varpå vattnet forsade ut ur ledningen. Kopplingen skulle inte ha gått isär om det hade funnits en mätarkonsol. Rörfästen har en annan funktion och kan inte hålla emot det vattentryck som en glidkoppling utsätts för. Enligt de tekniska vittnesmålen behövdes en mätarkonsol för att hålla ihop installationen. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det tydligt att det befintliga väggfästet inte hade som funktion att ta upp de axiella krafter (krafter i längdled) som en glidkoppling utsätts för. Den samlade utredningen ger inte grund för någon annan slutsats än att skadan har uppkommit genom att glidkopplingen har gått isär och vatten strömmat ut i byggnaden. Som Dina Försäkringar anfört hade detta inte kunnat ske om vattenmätaren hade monterats i en mätarkonsol. En fackmannamässig installation av vattenmätare som ansluts med glidkoppling förutsätter att vattenmätaren monteras i en mätarkonsol eller en motsvarande anordning som kan ta upp krafterna i längdled. Eftersom kommunen varken påtalade behovet av en konsol eller installerade en sådan kan kommunen inte anses ha fullgjort sin skyldighet. Skövde kommun avsågs därför enligt 46 § LAV vara skyldig att ersätta uppkommen skada.


Kommentar

Kommunens skadeståndsansvar bygger i detta fall på att de borde ha insett att en vattenläcka kunde bli en konsekvens av att en mätarkonsol saknades. Kommunens montör borde ha avstått från att sätta upp mätaren och i stället krävt åtgärder av fastighetsägaren beträffande avsaknad av mätarkonsol eller monterat en konsol på fastighetsägarens bekostnad. Vattenmätarkonsolen har till uppgift - förutom att underlätta arbetet med mätarmonteringen - att hålla samman mätare och koppling till installationen i övrigt när anslutningen sker med glidkoppling. Någon mätarkonsol monterades inte av kommunen och fastighetsägaren upplystes inte heller om saken, vilket rimligen borde skett med hänsyn till att det i anvisningen P 100 Kallvattenmätare från Svenskt Vatten (som för övrigt håller på att uppdateras), som gäller för den aktuella vattenmätartypen, särskilt föreskrivs att avsaknad av mätarkonsol är något som kommunen ska anmärka på före det att vattenmätarbyte sker. I stället lämnade kommunen fastigheten utan vidare åtgärd.Utgångspunkten är att kommunen i samband med mätarbyten inte har någon långtgående undersökningsplikt av fastighetens installation. Det är endast vid uppenbara brister som montören bör upptäcka som kan leda till skadeståndsskyldighet. Kommunens montör borde enligt Mark- och miljööverdomstolen alltså ha förstått att avsaknaden av en mätarkonsol kan leda till en vattenläcka eftersom detta även finns angivet i Svenskt Vattens publikation P 100.


Nordenswan Carlsson följer utvecklingen av rättspraxis på vatten- och miljörättsområdet. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill hålla dig uppdaterad och ta del av våra analyser. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!

Commentaires


bottom of page