top of page

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och befriar Ronneby Miljö och Teknik AB från skadeståndsskyldighet

Hovrätten prövade om det kan anses att förhöjda halter PFAS innebärande ökade hälsorisker eller fysiska förändringar och försämringar av kroppen är en ersättningsgill personskada. Det kan det inte, enligt hovrätten. Ronneby Miljö och Teknik är därför inte skyldiga att betala skadestånd till de drabbade.Idag kom domen från hovrätten i det uppmärksammade målet där boende i orten Kallinge som druckit dricksvatten innehållande höga halter av PFAS stämt det kommunala va-bolaget Ronneby Miljö och Teknik. I lägre instans gick tingsrätten på de boendes linje och bedömde att förhöjda halter PFAS i kroppen ger ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar i kroppen som kan anses vara en personskada enligt produktansvarslagen. Dagens dom från hovrätten ändrar tingsrättens dom och inget skadestånd ska därför dömas ut.


Hovrätten skriver att bevisningen i målet har visat att epidemiologiska studier ger starkt stöd för samband mellan exponering av PFAS-ämnen och vissa sjukdomar och negativa hälsoeffekter. De boende har exponerats för höga halter av PFAS genom att dricka dricksvattnet. Domstolen skriver att det därför är visat att de boende löper förhöjd risk att drabbas av sådana negativa hälsoeffekter och sjukdomar som är associerade med PFAS-exponering jämfört med människor som inte exponerats för PFAS. En förhöjd risk att drabbas av framtida personskada är dock inte en medicinskt påvisbar effekt och utgör inte en personskada i sig. Det är alltså inte tillräckligt att det är bevisat att det inom en exponerad population föreligger risk för att drabbas av ökade hälsorisker eller förändringar eller försämringar av kroppen för att det ska vara en ersättningsgill skada. Domstolen skriver att för både psykisk och fysisk personskada krävs att skadan är medicinskt påvisbar. Man menar att de boende i detta fall inte har visat det.


De boende hade även gjort gällande att förhöjda halter PFAS i blodet innebär en förgiftning och att det i sig utgör en personskada. Hovrätten skriver att enbart förekomsten av förhöjda halter PFAS i blodet inte utgör en personskada, det krävs enligt domstolen en effekt av förgiftning för att det ska kunna anses vara en personskada.

Sammantaget är det inte visat att någon av de boende lidit ersättningsgill personskada, skriver hovrätten.


Kommentar


Vi kan konstatera att även om denna dom berör va-branschen då det kretsar kring förorenat dricksvatten så är huvudfrågan alltigenom vad som juridiskt sett kan anses vara en ersättningsgill personskada. Domen och det resonemang som presenteras är intressant, kanske särskilt för en jurist. För va-branschen i stort innebär domen, vad vi kan se i denna första analys, att dricksvattenproducenter bara kan bli ersättningsskyldiga för personskada om skadorna är medicinskt påvisbara.


Domen kan överklagas till Högsta domstolen fram till den 17 januari 2023. Vi tror att domen kommer att överklagas och få prövningstillstånd. Enligt vad som framkommit i media är de boende mycket missnöjda och övertygade om att en annan tolkning bör göras. Dessutom kan rättstillämpningen behöva ett ställningstagande i högsta instans för att lättare kunna avgöra denna typ av mål i framtiden.

Kommentare


bottom of page