top of page

EU-kommissionen lämnar förslag till nytt avloppsdirektiv

EU-kommissionen har genomfört en översyn av 1991 års avloppsdirektiv och den 26 oktober lämnade de ett förslag till ett reviderat direktiv. Avloppsdirektivet syftar till att motverka skador på miljön orsakade av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse och från vissa industriella processer.

I Sverige har vi haft en mycket god rening av både fosfor och kväve. Vi har ändå haft svårt att uppfylla direktivets krav och Sverige har vid flera tillfällen blivit stämda av EU-kommissionen. Därför har vi haft förhoppningar på ändringar som ger bra miljöskydd samtidigt som kraven är rimliga utifrån nordiska förhållanden. Det nya direktivet innebär en stegvis skärpning där de första kraven börjar gälla från 2025 och sedan skärps kraven succesivt fram till 2050. Förändringarna medför bland annat skarpare krav på den som förorenar vilket kommer att hjälpa kommunerna i sitt uppströmsarbete. Förslaget är tänkt att uppmuntra klimatneutralitet och ingår i ”den gröna given”. År 2040 är det meningen att avloppsreningen ska vara klimatneutral. Här är vi redan igång i Sverige. Återanvändning av renat avloppsvatten ska också öka. Direktivet ställer ökade krav på klimatanpassning och nya planer för att hantera en ökad nederbörd ska tas fram. Tillämpningsområdet för direktivet ökas och kommer att omfatta alla tätorter över 10 000 pe (personekvivalenter) där det finns risker för miljön. Nya gränsvärden för mikroföroreningar kommer succesivt att införas, först för alla stora anläggningar och sedan för alla anläggningar med över 10 000 pe där risker för miljön finns. EU-kommissionens förslag ska nu även godkännas av EU-parlamentet och Ministerrådet innan det blir verklighet. Vi på Nordenswan Carlsson följer processen.

Comments


bottom of page