top of page

PFAS-målet i Ronneby kommun avgörs i Hovrätten

Nu har tiden kommit för Hovrätten över Skåne och Blekinge att pröva det överklagade PFAS-målet i orten Kallinge i Ronneby kommun. Målet har väckt starka reaktioner och den stora frågan som ska avgöras är ifall förekomsten av höga halter PFAS i människors kroppar kan utgöra grund för skadestånd. Nedan redogör vi för målet och en kommande doms möjliga konsekvenser.


Det aktuella målet har varit mycket omskrivet och handlar om att dricksvatten som det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik tillhandahållit innehållit höga halter av PFAS. Ämnet hade spridit sig till vattentäkten från Försvarsmaktens verksamhet i närheten. Ett antal boende i Kallinge krävde skadestånd från bolaget på grund av personskada då de druckit vattnet i flera år och kunnat uppmäta höga halter PFAS i sina kroppar. De boende hävdar att förhöjda halter av PFAS ger ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar i kroppen​. De menar också att den oro för ohälsa och försämrad hälso- och livsprognos som de upplever på grund av de höga halterna PFAS​ utgör en grund för skadestånd.

Ronneby Miljö och Teknik hävdar å sin sida att​ enbart förekomsten av förhöjda halter av PFAS i kroppen utan att fysiska eller psykiska symptom uppstått inte är en ersättningsgill skada.​ Vidare menar bolaget att ökad risk eller oro för framtida sjukdomar på grund av förhöjda halter PFAS inte är en personskada. Koppling mellan PFAS och framtida risk för ohälsa är inte vetenskapligt bevisat och oro som boende känt har inte lett till påvisbara psykiska problem.​ Man pekar på att det inte går att dra några säkra slutsatser om ökad risk för framtida sjukdomar eller negativa hälsoeffekter med anledning av PFAS i dricksvattnet.


Första instans, Blekinge tingsrätt, avgjorde målet till de boendes fördel. Domstolen kom fram till att förhöjda halter PFAS i blodet utgör en personskada, däremot ansågs den oro som de boende känner till följd av att de har förhöjda halter PFAS i blodet inte utgöra någon personskada.


Det kommunala dricksvattenbolaget överklagade domen och angav i överklagandet att tingsrätten dömt utöver vad som yrkades. Man håller fast vid sina yrkanden i första instans och menar att för att något ska kunna anses vara fysisk personskada så krävs ett inre sjukdomstillstånd eller fysiska symtom. Bolaget menar att tingsrätten dragit felaktiga slutsatser om forskningen om PFAS och människors hälsa.


Rättegången i Hovrätten startade igår, den 8 november, och förvändas pågå fram till den 22 november. Vi på Nordenswan Carlsson följer rättegången med spänning. Då rättsfrågan om höga halter av PFAS i kroppen i sig kan utgöra en personskada är ny är dock vår förmodan att målet, oavsett utgång, kommer att gå till Högsta domstolen. Om så blir fallet kommer vi att få vänta ytterligare innan vi kan säga vilka konsekvenserna blir av den slutliga domen.


Vad som däremot kan sägas redan nu är att om Ronneby Miljö och Teknik döms att betala skadestånd till de boende så kommer bolaget att ha möjlighet att regressivs kräva ersättning från den som förorenat dricksvattentäkten, Försvarsmakten. Man kan i den situationen fråga sig om bolaget egentligen ens har något annat val än att gå vidare med en regresstalan, mot bakgrund av principen i vattentjänstlagen om att va-kollektivet endast ska betala för det som är nödvändigt för att ordna och driva anläggningen.


En översikt av vad som hänt i målet:


· December 2013 – PFAS upptäcks i det kommunala dricksvattnet​

· ​Juli 2016 – Ronneby Miljö och Teknik AB stäms i Blekinge tingsrätt av ett flertal boende i kommunen som hävdar att de skadats av dricksvattnet. Produkter ska vara säkra att konsumera, enligt produktansvarslagen.​

· ​Juni 2018 – Frågan om vilken lag som ska gälla i frågan hissas upp till Högsta domstolen som kommer fram till att dricksvattnet i kommunen är en produkt enligt produktansvarslagen och att den lagen kan tillämpas i fråga om skadestånd i målet, dvs skadeståndsreglerna i vattentjänstlagen är inte exklusiva.​

· April 2021 – Blekinge tingsrätt avgör målet till de boendes fördel.​

· ​Maj 2021 – Ronneby Miljö och Teknik överklagar domen till hovrätten.​

· ​Juni 2021 – Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelar prövningstillstånd.​

· ​November 2022 – Hovrätten håller huvudförhandling fram till den 22 november.


Har ni frågor om målet eller annat? Tveka inte att kontakta oss!


Comentarios


bottom of page