top of page

Nytt rättsfall rörande tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde

Den 21 september kom ett avgörande från MÖD som tar upp frågan om vid vilken tidpunkt som avgiftsskyldighet uppstår enligt LAV. En ofta förekommande fråga i VA-huvudmäns vardag då den tidpunkten bestämmer enligt vilken taxa som brukare är betalningsskyldiga. Taxan som är aktuell när betalningsskyldighet uppstår är den som gäller.


Två privatpersoner hade köpt en fastighet 2017 och gjort en servisanmälan till det kommunala VA-bolaget 2018. Privatpersonerna fick då en faktura på anläggningsavgift enligt 2018 års va-taxa. Privatpersonerna yrkade i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att domstolen skulle fastställa att fordran var preskriberad. De menade att anläggningsavgiften var preskriberad eftersom förbindelsepunkten förmedlades till fastigheten för över 20 år sedan. De hänvisade till en handling från 1999 riktad till grannskapet där VA-huvudmannen informerade att fastigheterna skulle få kommunalt vatten och avlopp med förbindelse-punkter. Av den handlingen framgick även förslag på förbindelsepunktens läge och det framgick att man skulle bli betalningsskyldig efter att förbindelsepunkterna byggts ut. Förbindelsepunkten byggdes sedan ut till den aktuella fastigheten år 2000.


VA-bolaget menade att samråd för förbindelsepunkter visserligen genomfördes 1999 och de byggdes 2000 men information om förbindelsepunktens slutliga läge meddelades inte förrän 2018 efter att servisanmälan inkom. Bolaget menar att förbindelsepunkten inte korrekt kan ha förmedlats 1999 eftersom man inte kan förmedla förbindelsepunkten förrän den är utbyggd och man vet dess faktiska läge. Därför uppstod inte avgiftsskyldighet.


Mark- och miljödomstolen gick på privatpersonernas linje och skrev att avgiftsskyldighet inträder då förbindelsepunkten har ordnats och dess läge har meddelats. Det avgörande är att förbindelsepunktens faktiska läge överensstämmer med den information som lämnats till fastighetsägaren, oavsett när informationen lämnats. Domstolen menade att förmedling av förbindelsepunkten därmed skett genom handlingen från 1999 och att anläggningsavgift då skulle tagits ut och betalats enligt den år 1999 gällande taxan. Eftersom det gått mer än tre år sedan dess bedömdes fordran vara preskriberad.


VA-bolaget överklagade domen till mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD redogör i domen för vad man i tidigare praxis bedömt behöver vara genomfört från VA-huvudmannens sida för att avgiftsskyldighet ska uppstå. Nämligen utbyggnad, samråd och slutlig information om förbindelsepunktens läge så att fastighetsägaren kan koppla på sig. MÖD kom fram till att handlingen från 1999 inte kan tolkas som en underrättelse om att förbindelsepunkten har ordnats och inte heller som en slutgiltig underrättelse om förbindelsepunktens läge. Handlingen liknar ett samråd om förbindelsepunktens läge enligt dagens 12 § LAV. Men för att betalningsskyldighet ska uppstå behöver VA-huvudmannen också informera om förbindelsepunktens slutliga läge. Ingen sådan handling har visats i målet och därför uppstod inte någon betalningsskyldighet i samband med att handlingen skickades och utbyggnaden skedde åren 1999-2000. Betalningsskyldigheten uppstod först 2018 när VA-bolaget efter servisanmälan informerade privatpersonerna om förbindelsepunktens läge. Den fordran är inte preskriberad. MÖD ändrar därför mark- och miljödomstolens dom.

Analys

Detta mål ger oss tydlighet i vad MÖD anser faktiskt krävs för att avgiftsskyldighet ska uppstå enligt LAV. VA-huvudmannen ska bygga ledningar, samråda om förbindelsepunktens läge, bestämma var förbindelsepunkten ska vara och sedan informera om det slutliga läget. När de stegen är genomförda uppstår avgiftsskyldigheten.


I våra samtal med olika kommuner märker vi att det inte alltid görs skillnad på kommunikationen rörande samråd och information om förbindelsepunkters slutliga lägen. Detta avgörande ger skäl att tänka efter så att man håller isär dessa två begrepp och förfaranden. Målet kan också fungera som grund för förklaring för brukare och tjänstemän inom kommunen om hur LAV är konstruerad och tänkt att fungera.


VA-huvudmannen ska enligt 12 § LAV informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Begreppet informera kan tyckas vagt med tanke på vilken viktig rättsverkan det får. När huvudmannen underrättar en fastighetsägare om en upprättad förbindelsepunkt och dess läge bestämmer huvudmannen också avgiftsskyldighetens inträde.


Ännu kvarstår en chans för parterna att överklaga domen, då till högsta instans, HD. Det ska sägas att det är mycket sällan som VA-domar får prövningstillstånd i HD, vi håller er uppdaterade!


Comments


bottom of page