top of page

När är det okej att besluta om avsättning till en investeringsfond?

Frågor kring hur man får lov att fondera medel för investeringar är ofta förekommande inom va-branschen. I ett fall från juni i år slog Kammarrätten i Göteborg fast att ett va-bolags beslut att avsätta medel till en investeringsfond inte var olagligt trots att fonderingen inte fanns med i kommunens tidigare beslutade va-taxa.


Den aktuella kommunens fullmäktige hade i mars 2020 beslutat fastställa en ny va-taxa från och med den 1 juni 2020. I augusti 2020 beslutade det kommunala va-bolaget (Bolaget) att det överuttag av va-avgifter man hade gjort skulle avsättas till en investeringsfond. Boende i kommunen klagade till förvaltningsrätten och menade att va-taxan överskridit det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen och att taxan därmed strider mot självkostnadsprincipen i 30 § LAV. Några klagande menade att kriterierna för en avsättning av medel för framtida nyinvesteringar inte var uppfyllda då det varken fanns någon inrättad investeringsfond eller någon fastställd investeringsplan när Bolaget fattade beslut om det. De boende menade därför att fonderingen därför stred mot 30 § LAV.


Förvaltningsrätten laglighetsprövade och gick på de klagandes linje. Domstolen skrev att det är tillåtet att budgetera för visst överuttag i förhållande till de nödvändiga kostnaderna om det sker för nyinvesteringar i va-kollektivet inom en tioårsperiod. Medel får också avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om det finns en fastställd investeringsplan. Domstolen menade dock att det varken fanns någon inrättad investeringsfond eller någon fastställd investeringsplan. Det kommunen anfört ansågs inte vara tillräckligt för att visa att överuttaget skett i enlighet med 30 § LAV. Domstolen bedömde att taxan stred mot lag och att beslutet om ny taxa från 1 juni 2020 därför skulle upphävas.


Kommunfullmäktige överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Man anförde att varken den antagna va-taxan eller Bolagets avsättning till fond är olaglig. Kommunen hänvisade till budgetar och kalkyler för åren 2020 och 2021 samt en detaljerad utredning för att visa att taxebeslutet inte skulle leda till ett otillåtet uttag av va-avgifter. Även Bolagets långsiktiga investeringsplan från år 2019 lämnades in där det framgår vilka taxehöjningar och projekt som är planerade under åren 2019–2029, delkostnader för varje projekt m.m.


Med beaktande av de beräkningar, underlag och redogörelse för framtida investeringsbehov som kommunen lämnat in ansåg kammarrätten att kommunen visat att den nya taxan inte leder till ett överuttag av avgifter i strid med självkostnadsprincipen. Rörande investeringsfondens laglighet skrev kammarrätten att det är står klart att en långsiktig investeringsplan för va-verksamheten hade godkänts av kommunfullmäktige år 2019, innan taxebeslutet fattades. Bolaget fattade emellertid beslut om investeringsfonden först efter att taxebeslutet fattats, i augusti 2020. Kammarrätten skriver dock att avsättning till investeringsfonden utgör en redovisningsåtgärd som sker först i samband med upprättande av bokslutet det år överuttaget sker. Att en sådan fond inte hade inrättats vid tidpunkten för taxebeslutet medför därmed inte att beslutet är olagligt.


Sammantaget ansåg kammarrätten att det inte var visat att kommunfullmäktiges beslut om ny va-taxa från och med den 1 juni 2020 strider mot 30 § LAV. Förvaltningsrättens dom upphävdes. Domen har inte överklagats.


Kommentar:


Vad lär vi oss av det här? Jo, såsom kammarrätten skriver så förtydligas i detta rättsfall att avsättning till en investeringsfond måste kunna anses utgöra en redovisningsåtgärd. Sådana sker först i samband med upprättande av bokslutet det år som överuttaget sker. Kommuner behöver med andra ord inte ha med eventuella sådana beslut i sin va-taxa. Om sådana avsättningar till fond hade ansetts vara olagliga skulle vi riskera en ordning där va-huvudmannen eller kommunen först behöver återbetala va-kollektivet för överuttag bara för att nästa gång taxan ändras kompensera för det man lämnat tillbaka och ta ut större avgifter. Det skulle leda till oförutsägbara och ojämna taxor vilket man vill undvika.


Kontakta oss om du har frågor om avgifter, va-taxa och fondering!Comments


bottom of page