top of page

Full eller jämkad anläggningsavgift?

Vad gäller när va-huvudmannen ska ta ut anläggningsavgift för fastigheter som tidigare ingått i en gemensamhetsanläggning som integrerats i den allmänna va-anläggningen? Det var frågan i målet M 2066-22 som avgjordes i Mark- och miljööverdomstolen den 20 april i år.

En fastighet utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster hade sedan år 2013 haft vattenförsörjning genom en gemensamhetsanläggning. När va-huvudmannen beslutade om verksamhetsområde för fastigheterna inom gemensamhetsanläggningen år 2020 togs anläggningen över genom inlösen, enligt 39 § LAV. När va-huvudmannen gjort övertagandet och vissa justeringar så att gemensamhetsanläggningens ledningar m.m. kunde fungera i den allmänna anläggningen debiterades anläggningsavgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV.

En av fastighetsägarna menade att då han redan betalat anläggningsavgift för att vara ansluten till gemensamhetsanläggningen skulle det inte vara skäligt att även betala anläggningsavgifter till va-huvudmannen. När fastighetsägaren inte betalade anläggningsavgiften stämde va-huvudmannen honom till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen

Va-huvudmannen menade att fastighetsägaren betalat en anslutningsavgift till samfällighetsföreningen och inte till va-huvudmannen som är ägare av den allmänna va-anläggningen. Va-huvudmannen har betalat ett inlösenbelopp till samfällighetsföreningen för övertagandet av föreningens vattenanläggning. Det har därefter varit samfällighets-föreningens ansvar att fördela inlösenbeloppet till sina medlemmar, i de fall dessa har haft något till godo. Om fastighetsägaren inte skulle vara skyldig att betala fakturerad anläggningsavgift till den allmänna va-anläggningen skulle det medföra att va-kollektivet skulle betala den övertagna vattenanläggningen två gånger; både genom inlösenbeloppet och genom att anslutna fastighetsägare skulle slippa betala anläggningsavgift. Va-huvudmannen menade att ett sådant förfarande ska anses strida mot principen om nödvändiga kostnader i 30 § LAV och att det skulle innebära ett avgiftsuttag som inte är skäligt och rättvist enligt 31 § LAV.

Fastighetsägaren menade å sin sida att han redan betalat för nedläggning av nya ledningar till föreningen och att en fullt fungerande förbindelsepunkt fanns till fastigheten när va-huvudmannen tog över anläggningen. Han menade att va-huvudmannen inte kunde ha haft ytterligare kostnader som skulle göra det möjligt att ta ut anläggningsavgifter enligt taxan. Fastighetsägaren menade att i och med sitt övertagande av anläggningen har va-huvudmannen tagit på sig ansvaret för de historiska transaktioner som skett mellan samfällighetsföreningen och dess medlemmar.

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen skrev i sin dom att det följer av LAV att va-huvudmannen får ta ut avgifter från ägare till fastigheter inom verksamhetsområde och att det även gäller vid övertagande av befintlig anläggning. Frågan i detta fall blir om avgiften som va-huvudmannen debiterat fastighetsägaren varit skälig och rättvis och följer principen om nödvändiga kostnader enligt 30 och 31 §§ LAV. Vid bedömning om avgifter är skäliga och rättvisa ska hänsyn tas till fastighetsägarnas nytta av anläggningen. Huvudmannen har en skyldighet att beakta särförhållanden som innebär att va-försörjningen till en fastighet blir avsevärt dyrare eller billigare vid avgiftssättningen. Om det råder särförhållanden som innebär beaktansvärda kostnadsskillnader så ska huvudmannen tillämpa en särtaxa. Domstolen höll i detta fall med fastighetsägaren om att huvudmannen i aktuellt fall tagit över befintliga servisledningar och redan anordnad förbindelsepunkt och att denne inte visat på några anläggningskostnader. Därav vore det inte skäligt och rättvist att ta ut full anläggningsavgift. Domstolen dömde att fastighetsägaren inte var skyldig att erlägga full anläggningsavgift.

Mark-och miljööverdomstolen

Va-huvudmannen överklagade målet till Mark- och miljööverdomstolen. Argumentationen vid mark- och miljödomstolen upprepades. Vidare tillade va-huvudmannen att det alltid finns behov av uppgraderingar och nybyggnad vid övertagande av enskilda anläggningar för att de ska kunna införlivas i den allmänna va-anläggningen och få den standard som krävs enligt LAV. Va-huvudmannen redovisade för domstolen de kostnader man haft för övertagandet samt arbete med justeringar, m.m. och menade att de inte kan anses finnas sådana särförhållanden som skulle innebära att fastighetsägaren skulle få en lägre anläggnings-avgift.

Fastighetsägaren stod kvar vid sina argument från tidigare instans och menade att huvudmannen inte tillräckligt visat vilka kostnader denne haft för övertagandet.

Mark- och miljööverdomstolens dom

Mark- och miljööverdomstolen redogjorde för att i bestämmelsen om inlösen av enskilda anläggning, 39 § LAV, är ägaren av en enskild anläggning inom ett verksamhetsområde skyldig att låta den enskilda anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen mot skälig ersättning om huvudmannen begär det. Ersättningen, som ska tillgodoräknas berörd eller berörda fastighetsägare, bestäms normalt till anläggningens bruksvärde efter avdrag för ålder och skick. Som utgångspunkt ska fastighetsägarna sedan betala full anläggnings-avgift. Såsom va-huvudmannen framfört kan huvudmän i allmänhet utgå ifrån att det alltid finns ett behov av att vidta åtgärder för att en tidigare enskild anläggning ska kunna införlivas i den allmänna va-anläggningen och uppnå erforderlig standard. Med dessa utgångspunkter bedömer Mark- och miljööverdomstolen att det är upp till fastighetsägaren att visa att det har förelegat sådana särförhållanden som inneburit att huvudmannen haft en skyldighet att debitera hans fastighet ett lägre belopp än vad som följer av va-taxan. Domstolen skriver att utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att sådana särförhållanden förelegat i detta fall. Detta betyder att den debiterade avgiften får anses vara förenlig med 31 § LAV.

Mark- och miljödomstolen ändrade mark- och miljödomstolens dom och va-huvudmannens talan bifölls. Fastighetsägaren fick betala full anläggningsavgift enligt va-taxan.

Комментарии


bottom of page