top of page

Får kommunerna höja taxan?


I helgen nåddes vi av stora rubriker med nyheter om att priset på vatten i många av Sveriges kommuner chockhöjs, i en del fall med så mycket som 25 %. Nedan reflekterar vi kring höjningar av VA-taxan och grunden för dem.


Flera aktörer, bland annat branschorganisationen Svenskt Vatten, har i många år flaggat för att stora investeringar och upprustningar krävs av va-infrastruktur i Sverige. Detta innebär att åtgärder behöver vidtas som kräver en kraftigt höjd VA-taxa. Det är dock få kommuner som har höjt taxorna i enlighet med det framräknade faktiska behovet. Det som vi nu ser har fått kommuner att agera med höjningar är de snabbt ökade kostnaderna på grund av leveransproblem till följd av kriget i Ukraina, priset på el samt höjda räntor. De kraftigt höjda elkostnaderna får en direkt verkan på VA-organisationernas driftskostnader vid vatten- och reningsverk, distribution, pumpar och höjda priser på nödvändiga komponenter till anläggningar m.m.


Enligt Vattentjänstlagen som reglerar hur VA-taxa ska utformas så ska avgifter tas ut till självkostnadspris från de som är anslutna till allmänt VA, VA-kollektivet. VA-huvudmannen får inte gå med väsentligt överskott på sitt uppdrag. Det innebär i stora drag å ena sidan att ett överskott ska återföras till VA-kollektivet om det inte är förbrukat inom tre år. Å andra sidan innebär det att VA-huvudmannen får ta in avgifter som täcker de kostnader som finns. I takt med investeringsbehov, ökande inflation och andra omvärldsförändringar får kommunen därför höja taxan. Det finns en hel del rättspraxis på området som mer i detalj visar på vilka taxeökningar som kunnat godtas.


För att avgöra hur ens organisation ska arbeta med eventuella taxeökningar behöver man gå igenom sin egen taxa och se över vilket behov som finns, både på kort och lång sikt. Kommuner och VA-organisationer har olika förutsättningar och har historiskt arbetat mycket olika med taxor i olika delar av Sverige. Behovet av höjningar ser därför olika ut. Med tanke på den senaste utvecklingen med höjda räntor och elpriser men också på grund av det sedan länge konstaterade eftersatta arbetet med VA-infrastruktur kan man dock konstatera att det finns många anledningar för kommuner att se över att sin egen taxa ger de intäkter som krävs eller om det är aktuellt att höja avgifterna.

Commentaires


bottom of page